Eesti Kabeliidu auhindade statuut

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu auhindade statuut

1. Eesti Kabeliidu auhindade eesmärgiks on tõsta esile, märkida ära ja tänada kõige olulisemate saavutuste ja teenete eest eesti kabes. Auhindadele kandideerimise ning nende väljakuulutamise ja üleandmise protseduuri eesmärgiks on ka ühiskondliku tunnustuse ja avalikkuse tähelepanu koondamine kabele.
2. EKL aastauhindade statuut juhindub mittetulundusühingute seadusest, spordiseadusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest, EKL põhikirjast, Maailma Antidopingu koodeksist, Eesti Spordi Hartast, Euroopa Spordi Hartast, Ülemaailmse Kabeföderatsiooni (FMJD) ja Euroopa Kabekonföderatsiooni (EDC) ning Eesti Olümpiakomitee poolt kehtestatud aktidest ning suunistest.
2a. EKL auhindade väljaandmist koordineerib EKL juhatus.
3. Auhindade nominatsioonid
3a. Teeneteauhindadele võib esitada isikuid pikaajalise, viljaka ja silmapaistva tegevuse eest kabes. Samuti juubelisündmuste puhul.
3b. Aastaauhindadele võib esitada isikuid antud aastal eriti tulemusrikka ja silmapaistva tegevuse eest.
Nii aasta- kui teeneteauhind nominentideks võivad olla sportlased, sportlaste ühendused, treenerid, kohtunikud, spordiorganisaatorite- ja töötajate ning spordiaktivistid, kabega seotud isikud, organisatsioonid (sh. kabeklubid) ning toetajaid ja sponsorid.
4. Ettepanekuid nominentide tunnustamiseks ja tänamiseks võivad teha kõik EKL liikmed, sportlased, treenerid, kohtunikud, EKL juhatuse liikmed. Ettepanekud peavad sisaldama täpsustavaid andmeid isiku või koosluse kohta, ülevaadet kabelisest tegevusest, argumenteeritud põhjendust ning esitaja kontaktandmeid.
Ettepanekud esitatakse hiljemalt 1. novembriks EKL juhatusele.
5. Esitatud monimentidele esitatavad nõuded:
5a. Esitatud nominent peab olema allunud EKL põhikirjale, Kabekoodeksile, Euroopa Spordieetika koodeksile ja heale tavale.
5b. Sama isik või kollektiiv võib auhinda saada korduvalt.
6. Auhindade otsustamine
6a. Ettepanekud vaatab läbi ja otsustab auhindade üleandmise EKL juhatus.
6b. EKL juhatuse liikmed on kohustatud kuu aja jooksul tutvuma esitatud taotlustega.
6c. EKL juhatus omab õigust auhinnanominatsioonide vahel ümber jagada, jätta auhind välja andmata, anda välja eriauhindu või nende arvu suurendada või vähendada.
6d. Auhinnad määratakse hääletuse teel, kusjuures auhinna saamiseks peab kandidaat koguma enam kui poolte juhatuse liikmete hääled. Võimalikud on seejuures mitu hääletusvooru.
7. Auhinnad antakse üle EKL egiidi all toimuval üritusel.
Statuut on vastu võetud Eesti Kabeliidu juhatuse koosolekul 26.09.2009

Personaalsed tööriistad