Kabekoodeks/Osa4

Allikas: Kabeliit

IV – KOHTUNIKU TEGEVUS

1. Kohtunik
Kohtunik võib tegutseda kas üksi või abilise(abilistega). Viimasel juhul nimetatakse teda peakohtunikuks ja talle sekundeerivaid (abi)kohtunikeks.
Kohtuniku funktsioon (nii kohtuniku kui ka peakohtuniku) juhtida ja kontrollida teatud võistluse läbiviimist, mis on allutatud tema mõjuvõimu alla ja mille eest ta on vastutav.
Peakohtuniku asetäitja ülesanne on abistada peakohtunikku tema juhtimisel ja tegutseda vastavalt temalt saadud juhendite alusel.
Abikohtuniku ülesannne on aidata kohtunikutöös, täita täpselt ülesandeid, vastavalt peakohtunikult saadud juhendeile ja viimase juhtimisele.
Kohtuniku vastutusrikkaks ülesandeks on panna austama võistluste eeskirju mitte ainult võistlejaid, vaid kõiki isikuid, kes nad ka ei oleks.
Kohtuniku roll nõuab tegutsemist mitte ainult võistluse jooksul, vaid ka enne võistlust ja pärast selle lõppemist, mitte ainult vooru jooksul, vaid ka enne ja pärast vooru lõppu.
Kohtunikul on õigus sekkuda igasuguse reeglistiku rikkumise või üleastumise puhul, milline see ka ei oleks, sh ka igasuguse kaebuse või protesti puudumisel. Ometi tema õigus sekkuda ei hõlma otsuste vastuvõtmist kahel juhtumil, mis fikseeritud artiklis 5.4 Osas 1 ja artiklis 6.8 Osas 3.
2. Kohtuniku roll
Kohtuniku roll on järgida reglementatsiooni, mis on toodud ära FMJD Sisereglemendis ja selle lisades. Allpool toodud loetelu ülesandeks on tuua selgitusi ja täpsustusi selle rakenduse kohta.
Kohtunik peab:
1. saama korraldajailt võistluste juhendi piisavalt varakult enne võistluste algust.
2. tühistama kõik selle võistluste juhendi sätted, mis on vastuolus FMJD üldreglementatsiooniga.
3. saama mängijate ja nende asendajate lõpliku nimekirja, mis on ametlikult kinnitatud ja võistluste korraldaja poolt allkirjastatud (T.I.T.; T.I.H. ja sarnaste võistluste jaoks) hiljemalt pool tundi enne loosimise algust.
4. panema välja tahvli turniiritabeli ja ametlike teadete jaoks.
5. kindlustama võistluste juhendi erireglemendi püsivalt nähtavale kohale asetamise.
6. tagama, et lõplik  auhindade nimekiri oleks üles riputatud hiljemalt võistluste esimese poole viimase vooru päevaks.
7. tagama, et see nimekiri oleks täpne ja selge.
8. kandma oma ameti selget eraldusmärki.
9. tagama et, üks täievoliline korraldaja oleks vajaduse korral kättesaadav.
10. juhtima võistlejate paigutamist igaks vooruks.
11. käivitama mängukellad või andma käsu seda teha.
12. peab ainsana omama  õigust seisata kellad või anda korraldust seda teha partii kestel.
13. jälgima mänguaja kestel perioodiliselt malekellade töötamise korrektsust.
14. jälgima, et osavõtjad järgivad kohustust partiid üles kirjutada.
15. võtma enda peale mängitud käikude üleskirjutamise, kui mõlemad mängijad  ajapuuduses on loobunud partii üleskirjutamisest.
16. püüdma lahendada  mängijate vahel tülid kokkuleppe teel.
17. fikseerima partiis ajakaotuse mängijale, kes ei ole sooritanud ettenähtud arvu käike antud ajalimiidi jooksul.
18. lugema partii kaotatuks sellele mängijale, kes hilines oma mängulaua taha partii alguseks üle tunni.
19. andma selgitusi kõigi juhendiga määramata asjade, mille tähendus tekitab vaidlusi, osas.
20. otsustama kõik küsimused, mida ei ole reglemendiga ette nähtud.
21. koguma kokku partiiprotokollide originaalid.
22. vastutama seinal asetseva turniiritabeli jooksva täitmise ja korrasoleku eest.
23. vastutama paarimisprotsessi eest, toimugu see siis käsitsi või arvuti abil.
24. üles riputama paarimise tulemused.
25. juhtima partiide katkestamise protseduuri.
26. läbi viima võitjate väljakuulutamise eelnevalt otsustatud korras pärast konsulteerimist korraldajatega.
27. esitama kirjaliku aruande võistluste käigu ja tulemuste kohta vastavalt ettenähtud korrale ja kooskõlas näidisvormidega, mis tuuakse Lisas IX.
28. kirjeldama vajaduse korral lisalehel (kirjeldatud rubriigis “ Märkused” vorm nr 1) normidest kõrvalekaldumisi, vahejuhtumeid, täiendavate sanktsioonide nõudmisi ja esitama ettepanekuid silmas pidades olukorra parandamist tulevikus.
29. olema informeeritud sellest, mida võetakse hiljem ette tema nõudmiste ja ettepanekute suhtes.
3. Kohtuniku määramine
kõikidele FMJD ametlikele võistlustele ja rekordiüritustele:
Peakohtunik määratakse FMJD poolt, kooskõlas korraldava föderatsiooniga ja pärast viimase võimalikku ettepanekut. Ta peab omama rahvusvahelise kategooria kohtuniku nimetust.
Peakohtuniku asetäitjad määratakse korraldaja-föderatsiooni poolt, kui ei ole FMJD vastupidist otsust.
FMJD peab soovitavaks, et kohtunikud võiksid harjutada võõrsil ja julgustab rahvuslikke föderatsioone looma selleks vastastikuseid kontakte.
4. Kohtunikutiitli andmine
Rahvusvahelise kategooria kohtuniku tiitli andmine peab vastama järgmistele tingimustele:
· kandidaat peab tundma perfektselt FMJD reeglistikku
· kandidaat peab valdama vähemalt üht võõrkeelt.
· olema peakohtuniku  asetäitjana rahuldavalt tegutsenud vähemalt kahel ametlikul võistlusel.
Tiitli andmisel kasutatakse järgmist protseduuri:
· kandidaadile tiitli andmise ettepanek rahvusliku föderatsiooni poolt, mis on adresseeritud FMJD-le.
· kandidaadi eksamineerimine FMJD tehnilise komisjoni poolt.
· tehnilise komisjoni esildis FMJD Juhtivale Komiteele (comité directeur FMJD).
· FMJD Juhtiva Komitee (Comité directeur) otsus.
· FMJD Peaassambleel kinnitamine.
· FMJD kohtunikudiplomi kätteandmine.
Igal rahvusvahelise kategooria kohtunikul peab olema rahvusliku föderatsiooni poolt antud ja võimaluse korral tõlgitud FMJD Sisereglemendi üks eksemplar koos selle lisadega, niisamuti ka nende hilisemad väljaanded. Rahvusvahelise kategooria kohtunikud liigitatakse vastavalt staažile, kogemustele, töökohustuste täitmisele ja teistele kriteeriumidele.
5. Kohtuniku sõltumatus
Kohtunikuamet eeldab neutraalset ja erapooletut suhtumist, mis põhineb kohtuniku sõltumatusel.
Korraldaja amet ja kohtuniku amet on kokkusobimatud.
Kui  soovitakse, et peakohtunik oleks seotud orgkomiteega kui nõustaja, siis  peab ta vastu olema  kõigele sellele, mis on vastuolus üldreglementatsiooniga ja ta ei tohi olla kunagi selle komitee liige.
Kohtuniku protektsiooni tagab tema  volitaja, antud juhul FMJD, kes näeb ette ranged sanktsioonid juhuks, kui kohtuniku autoriteeti  naeruvääristatakse. Muidugi peab kohtunik ise panema endast lugu pidama, eriti eeskirjadega ettenähtuid sanktsioone rakendades.
Kohtunik peab olema priil ülalpidamisel ja ta pea saama hüvitatud vastavalt FMJD kinnitatud normidele. Kohtuniku infotehnoloogiliste vahenditega varustamine ja kasutamine otsustatakse kohtuniku läbirääkimiste teel korraldajaga.
Personaalsed tööriistad