Kabekoodeks/Osa6

Allikas: Kabeliit

VI – KIIR JA VÄLKPARTIID

NB! Üksnes 100-ruuduline kabe

Prantsuskeelne originaaltekst on ratifitseeritud FMJD Peaassamblee poolt 1994, 2003.

Artikkel 1: Määratlus

Partiid loetakse kiire ajakontrolliga partiiks, kui mängijale partii mängimiseks lubatud mõtlemisaeg ei ületa 30 minutit.

On kahte liiki kiirpartiisid:

A. kiirpartii, kummalegi mängijale ettenähtud mõtlemisaeg on vahemikus 15 — 30 minutit või elektrooniliste kellade ja Fischeri süsteemi kasutamisel on 60 esimese käigu sooritamiseks aega 15 — 30 minutit.

B. välkpartii, kummalegi mängijale ettenähtud mõtlemisaeg on vahemikus 5 — 15 minutit või elektrooniliste kellade ja Fischeri süsteemi kasutamisel on 60 esimese käigu sooritamiseks aega 5 — 15 minutit.

Artikkel 2: Rakendamine

Väljaarvatud erandid, mis on näidatud käesolevas lisas, on normaalse ajakontrolliga partiides ettenähtud reglementatsioon kohaldatav ka siin.

Artikkel 3: Kohtade määramine (ex aequo) võrdse punktisumma puhul

Juhul kui paremusjärjestuse selgitamiseks punktide võrdsuse korral kasutatakse lisapartiisid, peetakse need sama või lühema ajakontrolliga.

Artikkel 4: Notatsioon (Partii ülesmärkimine) ja kontrollkell

Partiide üleskirjutamine on vabatahtlik, aga kontrollkella kasutamine on kohustuslik.

FMJD ametlikel võistlustel on kohustulik elektooniliste kellade ja Fischeri süsteemi kasutamine.

Artikkel 5: viik

Kui mängijad ei kirjuta partiisid üles ei kehti 40 käigu reegel. Mängijad võivad leppida viiki üksnes siis, kui mõlemal mängijal on jäänud lauale 10 või vähem kabendit.

Artikkel 6: mängija õigused

Mängijal on kohtuniku kutsumiseks õigus seisatada kell (vastupidiselt artiklile 4.4 osas III)

Mängijal on õigus taotleda viiki vastavalt artiklile 6 osas I. Kohtunik otsustab, kas taotlus on õigustatud ja sellel puhul lõpetab mängu.

Artikkel 7: kohtuniku õigused ja kohustused

7.1. Kui mänguaeg on möödunud, kas siis nooleke on kukkunud või elektrooniliste kellade kasutamisel kell näitab ajaületust, kohtunik lõpetab mängu ning partii lõpeb mõtlemisaja ületanud mängijale kaotusega.

7.2 Lõppmängu faasis kohtunik märgib käike sellisel moel, et ta oleks suuteline kontrollima viigitaotluse õigustatust.

Järgmised artiklid (8 kuni 11) kehtivad juhul kui ei kasutata Fischeri süsteemi.

Artikkel 8: Kohustuslik viik (Sundviik)

Kiir- või välkpartiis, vaatamata et mängufaas (mängimine) käib, lõppmäng, kus on üks kabe vastase kolme või vähema arvu kabede vastu, ei kuulu edasimängimisele ja tunnistatakse viigiks juhul, kui mängija ei demonstreeri ilmset võitu.

Artikkel 9: Ajapuudus (Ajahäda)

Kiir- või välkpartiis, iga mängija, kel on mõtlemisaega jäänud järele üks minut või vähem ning lauale jäänud maksimaalselt 8 kabendit valgel ja mustal kokku, omab õigust nõuda viiki partii lõppstaadiumis, kui ta seis on selgelt ülekaalukas.

Artikkel 10. Kella seadmine

Partii alguses seatakse kontrollkell selliselt, et ajakontrolli möödudes kontrollnooleke kukuks kell 6.

Artikkel 11. Erijuhtumid

Juhul kui mõlemad noolekesed on kukkunud loetakse partii lõppenuks viigiga.

Personaalsed tööriistad