Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise kord

Allikas: Kabeliit

Kinnitatud EKL juhatuse otsusega 30.10.2019

Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise kord


1. Sissejuhatus
Sporditulemustega manipuleerimist peetakse tänapäeva spordi üheks suurimaks ohuks, kohati isegi suuremaks kui doping. Ükski ala ega riik ei ole manipuleerimise eest kaitstud. Manipuleerimine on selgelt piiride ülene. See varjutab sportlikke väärtusi, nagu näiteks usaldusväärsus, aus mäng ja austus teiste vastu. Spordivõistlustega manipuleerimise vastase Euroopa Nõukogu konventsiooni, mille on koostanud spordi laiendatud osalislepingu organisatsiooni juhatuse moodustatud valitsuste vaheline koostamisrühm, võttis ministrite komitee vastu ministrite asetäitjate 1205.kohtumisel 9.juulil 2014.aastal. Konventsioon avati allakirjutamiseks 18.septembril 2014. aastal Magglingenis/Macolinis (Šveitsis) Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, Euroopa Liidule ja kolmandatele riikidele, kes osalesid selle koostamisel või on Euroopa Nõukogus vaatleja staatuses. Eesti Vabariik liitus Euroopa Nõukogu vastava konventsiooniga 19.09.2016. aastal. Konventsioon võitleb spordivõistlustega manipuleerimise vastu, et kaitsta spordi ausust ja spordieetikat, kooskõlas spordi autonoomsuse põhimõtetega et tõhustada rahvusvahelist koostööd. Konventsiooni abil ennetatakse ja avastatakse võistlustega manipuleerimist ning edendatakse riigisisest ja riikidevahelist koostööd riigiasutuste, spordiorganisatsioonide ja spordikihlvedude korraldajate vahel. Samuti luuakse rakenduskomitee konventsiooni sätete järgimise tagamiseks.

2. Eesmärk
2.1. Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise kord on vastu võetud kui vahend, et kaitsta kabe usaldusväärsust eelkõige kokkuleppimise, korruptsiooni ja ebaseaduslike spordikihlvedude eest, tagada ausa mängu põhimõtete ja spordieetika põhiprintsiipide järgimine, keelates mistahes tegevuse, mis võib ebaausalt mõjutada kabevõistluste lõpptulemusi ning luues jõustamis- ja sanktsioneerimismehhanismi isikute suhtes, kes keelatud tegevuse kaudu seavad ohtu kabe aususe.
2.2. Eesti Kabeliidul (EKL) on õigus uurida käesolevas korras toodud nõuete täitmist oma organisatsiooni liikmete ning liikmesklubide liikmete poolt ja rakendada distsiplinaarmeetmeid juhul, kui esineb eksimusi nõuete vastu.
2.3. Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise korra täitmise järelevalve, rikkumisjuhtumite menetlemine, distsiplinaarmeetmete määramine ja nende esitamine alaliidu juhatusele kinnitamiseks, teostab EKL üldkogu poolt valitud aukohus.

3. Rikkumised
3.1. Rikkumisena käesoleva korra mõistes käsitletakse mitte ainult kokkuleppeid, tegevusi või tegevusetust, mis ebaausalt muudavad võistluse tulemust või käiku, vaid ka võistluse tulemuse või käigu ebaausa muutmise kavatsusega toimepandud tegevust, isegi kui selline kokkulepe, tegevus või tegevusetus on ebaedukas.
3.2 Tulemuste kokkuleppimisega seotud rikkumised
3.2.1 Järgmist käitumist käsitletakse tulemuste kokkuleppimisega seotud rikkumisena ja selline käitumine on keelatud:
3.2.1.1 kabevõistluse tulemuse, käigu, lõpptulemuse, toimumise või muu aspekti kokkuleppimine või mis tahes viisil kavandamine või muul viisil ebaaus mõjutamine (sh tasude või hüvede pakkumine) või sellises kokkuleppimises või mis tahes viisil kavandamises või muul viisil ebaausas mõjutamises osalemine;
3.2.1.2.üldsusele kättesaamatu siseteabe andmine ja/või kasutamine (mis on seotud kabevõistlusega ja mida EKLi liikmesklubi liige valdab oma positsiooni tõttu spordivaldkonnas), mis otse või kaudselt mõjutab sporditulemusi;
3.2.1.3 püüe mõjutada sellise kindla lõpptulemuse/tulemuse saavutamist, mis võib olla kihlveo objektiks ning mille puhul isik loodab saada või on saanud endale või oma meeskonnale tasu/hüve;
3.2.1.4 EKLi liikmesklubi liikme ajendamine, suunamine või julgustamine eeskirjas 3.2 kirjeldatud tegevuses osalemiseks või tema selles tegevuses osalemise hõlbustamine.
3.3 Kihlvedudega seotud rikkumised
3.3.1 Järgmist käitumist käsitletakse kihlvedudega seotud rikkumisena ja selline käitumine on keelatud:
3.3.1.1 mis tahes vormis kihlveos osalemine, selle toetamine või edendamine, mis on seotud kabevõistluse tulemustega manipuleerimisega, millesse EKLi liikmesklubi liige on otseselt või kaudselt kaasatud, sealhulgas teise isikuga kihlveo sõlmimine sellise kabevõistluse tulemuse, käigu, lõpptulemuse, toimumise või muu aspekti mõjutamise kohta, millesse EKLi liikmesklubi liige on otse või kaudselt kaasatud;
3.3.1.2 üldsusele kättesaamatu siseteabe andmine ja/või kasutamine (mis on seotud kabevõistlusega ja mida EKLi liikmesklubi liige valdab oma positsiooni tõttu spordivaldkonnas), mis otse või kaudselt mõjutab kihlvedusid/kihlveokvoote;
3.3.1.3 mis tahes teise isiku ajendamine, suunamine või julgustamine eeskirjas 3.3 kirjeldatud tegevuses osalema või tema selles tegevuses osalemise hõlbustamine.
3.4 Üldised rikkumised
3.4.1 Järgmine käitumine on võistlustega manipuleerimise keelu üldine rikkumine:
3.4.1.1 teadlik abistamine, varjamine või muul viisil kaasosaliseks olemine mis tahes tegevuse või tegevusetuse korral, mida on kirjeldatud käesolevas korras ja mille on toime pannud EKLi liige;
3.4.1.2 kõikide selliste pöördumiste, sellises tegevuses osalema kutsumiste või selliste juhtumite, mis toovad kaasa käesoleva korra ja/või võistluseeskirjade rikkumise seoses kihlvedudega ja/või tulemuste kokkuleppimisega, kõikide üksikasjade avaldamata jätmine EKLile või võistluste kohtunikule (põhjendamatu viivitusega);
3.4.1.3 koostöö mittetegemine mis tahes põhjendatud uurimisel, mida viivad läbi EKL või võistluste juht või nende nimetatud isikud seoses käesoleva korraga.

4. Karistuse määramise kaalutlused
4.1 EKLi liikmesklubi liikme igasugust katset või kokkulepet mis tahes muu isikuga osaleda tegevuses, mis toob kaasa käesoleva korra rikkumise, käsitletakse rikkumise toimepanekuna, olenemata sellest, kas see katse või kokkulepe tõi tegelikult kaasa sellise rikkumise.
4.2. Juhul kui EKLi liikmesklubi liige viivitamata ja/või kohe kinnitab EKLile ja/või võistluste kohtunikule, et ta loobub sellisest katsest või kokkuleppest, enne kui selle avastab kolmas isik, kes ei osale selles katses või kokkuleppes, on tegu leevendava asjaoluga määratava sanktsiooni kehtestamisel.

Personaalsed tööriistad