Eesti 2004. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit

Eesti 2004. a. kabevõistluste üldjuhendi ja võistluskalendri kinnitas EKL juhatus 14. detsembril 2003. Juhendit täiendati 5. jaanuaril 2004 Eesti meeste rahvusvahelise kabe meistrivõistluste osas reitingute ja varumängijate nimekirja lisamisega.

1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile FMJD ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluse viib vahetult läbi EKLi poolt kinnitatud peakohtunik.

3. Võistluste korraldamise tingimused

Võistluste korraldamisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKLi korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist EKL kvalifikatsioonikomisjonile ja kõikidele võistlustest osavõtnud klubidele. Üldreeglina on see peakohtuniku ülesanne.

3.1. EKLi võistlustel antakse võidu eest 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Võistkondlikel võistlustel kasutatakse nn. väikeste punktide summat. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti.

3.2. Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmiseid kriteeriume:

3.2.1 Ringsüsteemiga võistlustel a) Sonnenborn-Bergeri süsteem (kahekordsele võidetud vastaste punktide summale liidetakse viigistatud vastaste punktide summa). b) suurem võitude arv c) omavaheline(sed) kohtumine(sed) d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.1a Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral a) Riia koefitsient (vastavalt mikromatši tulemusele (4:0; 3:1; 2:2: 1:3: 0:4) korrutatakse vastase punktid teguritega 4, 3, 2, 1, 0 ja liidetakse) b) suurem matšivõitude arv c) omavahelised kohtumised d) väikesed punktid

3.2.2. Šveitsi süsteemiga võistlustel a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta b) suurem võitude arv c) omavaheline(sed) kohtumine(sed) d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2a. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta b) suurem matšivõitude arv c) omavahelised kohtumised d) väikesed punktid

3.2.3. Võistkondlikel võistlustel a) omavaheline kohtumine b) suurem võidetud matšide arv c) koefitsientide süsteem (ringsüsteemi korral Sonnenborn-Bergeri süsteem matšitulemuste 2,1,0 järgi, šveitsi süsteemi korral vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta).

3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Täiskasvanud

Individuaalsetel meistrivõistlustel toimub 2 võistleja vahel 2-partiiline (või 2 mikromatšiga) järelmatš, 3 ja enama jagaja korral 1-ringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 minutit partiile + 5 sekundit käigule, vene kabes 10 minutit partiile + 3 sekundit käigule käigule /Fischeri süsteem/) veel 2 partiid (matši) või 1 ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 minutit + 3 sekundit käigule või 3 minutit + 2 sekundit käigule) juba esimese võiduni (või võitja selgumiseni).

Kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui matš (turniir) võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 minutit + 3 sekundit käigule, vene kabes 3 minutit + 2 sekundit käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega võitja selgumiseni.

3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Kasutatakse punktides 3.2.3 või 3.2.4 toodud kriteeriume. Juhul, kui turniiril väikeste punktide arvuga teiseks jäänud võistkond on võitnud kõik matšid, peetakse lisamatš võitja selgitamiseks. Selle viigilise tulemuse korral loetakse võitnuks rohkem punkte kogunud võistkond.

3.3.3. Noortevõistlused

Pisikadetid, minikadetid ja kadetid: järelvõistlus kohe pärast turniiri ajakontrolliga 15 minutit partiile rahvusvahelises kabes ja 10 minutit partiile vene kabes kuni kohtade selgumiseni.

Juuniorid: 2-partiiline matš või 1-ringiline turniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse lühendatud ajakontrolliga (15 minutit partiile rahvusvahelises ning 10 minutit partiile vene kabes) esimese võiduni (või võitja selgumiseni).

3.3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb täiskasvanute ja juunioride meistrivõistlustel läbi viia 1 kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht. Kiirkabe ja ülejäänud noortevõistluste järelmatšid peetakse üldjuhul võimaluse korral kohe pärast võistlust.

3.4. Võistlustega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.4.1. Osavõtumaksud (sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKLi liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKLi 2004. a. liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud Õpilased, pensionärid
Eesti MV 100r mehed, naised 70 (100) 35 (70)
Eesti MV 64r mehed, naised 70 (100) 35 (70)
Eesti MV 100r esiliiga 50 (70) 35 (50)
Eesti MV 100r, 64r kiirkabes 35 (50) 15 (35)
Eesti võistkondlikud MV 100, 64 – (200) – (200)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse. Kohapeal on osavõtumaks 50% suurem.

3.5. Auhinnad

3 paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi finantsolukorrast.

3.6. Võistlustel osalemise kord

EKLi ametlikel võistlustel tohivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendipunktis 3.4.1.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on esimesel päeval kell 11.00, v.a. rahvusvahelise kabe meeste finaalturniir, mille algus esimesel päeval on kell 14.00 ning rahvusvahelise kabe juunioride finaalturniir ning võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 5 ja 6 võistkonna korral, mille algus on kell 16.00.

3.7. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.8. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust nii EKL direktorile kui ka võistlust vahetult läbiviivale organisatsioonile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.4.1.

Võistkondlikest meistrivõistlustest osavõtust registreerimisel tuleb tasuda kautsjon 300 krooni, mis tagastatakse võistlusest osavõtnud võistkondadele pärast võistlusi.

4. Võistluste ajad ja osavõtjad

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meistrivõistlused meestele kõrgliiga, 30. jaanuar - 9. veebruar, 12 osavõtjat. Kohta kõrgliigas omavad:

		tiitel	FMJD reiting
Urmo Ilves	RSM	2246
Indrek Peenmaa 	M	2186
Raivo Rist 	M	2199
Arno Uutma 	M	2171
Villem Lüüs 	FM	2174
Heinar Jahu 	M	2134
Kaido Leesmann	RM	2271
Raido Värik 	FM	2119
Kenneth Karp 	FM	2143
Tarmo Tulva 	MK	2079
Kalev Parksepp 	M	2049
Riho Teinemaa 	MK	2044

Varud FMJD reitingutabeli A-nimekirja (seisuga 1-1-2004) alusel: Argo Unnuk (M, 2210), Mart Arm (M, 2139), Toomas Ismailov (MK, 2080), Uno Plakk (MK, 2066), Arvo Külvet (M, 2042). Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 2 tundi 50 käigule ja edasi 1 tund partii lõpuni.

Turniiri 6 paremat pääsevad otse 2005. a. kõrgliigasse. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 15 minutit partiile pluss 5 sekundit käigule kuni kohtade selgumiseni kohe pärast põhiturniiri lõppu.

4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele 31. jaanuar - 8. veebruar, 10 osavõtjat, ringsüsteem, ajakontroll 2 tundi 50 käigule ja edasi 1 tund partii lõpuni. Vajaduse korral on peakohtunikul õigus muuta võistlussüsteemi.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1985 või hiljem).

Poolfinaal 20.–21. märtsil. 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 30 minutit partiile kummalegi mängijale. Selgitatakse 6 paremat ja varud finaali. 6. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 minutit partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatusel on õigus määrata 1 võistlejale koht finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaal 21.–24. märtsil. 8 osavõtjat, 1 ring, ajakontroll 1 tund 30 minutit 50 käigule ja edasi 30 minutit partii lõpuni. Koht finaalis on poistest Raido Värikul ja Imre Antonil, tüdrukutest Irina Laškevitšil ja Kadi Veskil. Eesti meesjuunioride meister saab õiguse kaasa mängida 2005. a. meeste meistrivõistluste kõrgliigas. 2 paremat pääsevad otse 2004. a. juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1988 või hiljem) 28.-29. veebruaril. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1991 või hiljem) 25. jaanuaril. Mängitakse 7-9 vooru šveitsi süsteemis. Ajakontrolli ja voorude arvu otsustab peakohtunik, pidades nõu kohaletulnud treeneritega. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.7. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1994 ja hiljem) 11. jaanuaril. Mängitakse 7-9 vooru šveitsi süsteemis. Ajakontrolli ja voorude arvu otsustab peakohtunik, pidades nõu kohaletulnud treeneritega. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.8. Eesti 2005. a. meeste meistrivõistluste esiliiga 27.–28. novembril. Osa tohivad võtta vähemalt I järgu mängijad. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 1 tund partii lõpuni kummalegi. 2005. a. kõrgliigasse pääsevad kuni 4 paremat. See arv täpsustatakse enne võistlust, lähtudes sellest, et finaalturniir peetakse 12 osavõtjaga. Kohtade jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 10 minutit partiile kuni kohtade selgumiseni kohe pärast turniiri lõppu.

4.1.9. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele 25. septembril. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 15 minutit partiile pluss 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele 22.–25. aprillil. Peetakse 8 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist, ajakontroll 45 minutit partiile pluss 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Osa võivad võtta vähemalt I järgu mängijad.

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele 23.–25. aprillil. Peetakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 1 tund 30 käigule ja 15 minutit partii lõpuni.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1985 või hiljem) 23.–24. oktoobril. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga 45 minutit partiile.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1988 või hiljem). Poolfinaal: 2. oktoober, 7 vooru šveitsi süsteemis, ajakontroll 15 minutit partiile. Finaali pääseb 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 minutit partiile kuni kohtade selgumiseni. Finaal: 3. september, 6 osavõtjat, 1 ring. Ajakontroll 30 minutit partiile. Võimaliku esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1991 või hiljem) 18. septembril ja pisikadettidele (sündinud 1994 ja hiljem) 10. jaanuaril. Võistluste süsteemi ja ajakontrolli otsustab peakohtunik, pidades nõu kohaletulnud treeneritega. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele 26. septembril. Peetakse 9 vooru šveitsi süsteemis ajaga 10 minutit partiile + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistkondlikel meistrivõistlustel täiskasvanutele tuleb registreerimisel tasuda kautsjon 500 krooni EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401).

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem või vene kabes 8 või vähem võistkonda, korraldatakse võistlused 2 päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

Võistkondlikel meistrivõistlustel määravad paremusjärjestuse nn. väikesed punktid. Kui turniiril väikeste punktide arvuga teiseks jäänud võistkond on võitnud kõik matšid, peetakse lisamatš võitja selgitamiseks. Selle viigilise tulemuse korral loetakse võitnuks rohkem punkte kogunud võistkond.

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peetakse 5.–7. novembrini. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, ajakontroll 1 tund ja 30 minutit 50 käigule + 30 minutit partii lõpuni. Hiljemalt 10 minutit enne iga vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, arvestades, et 4. laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima selles laudade järjestuses, nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.2. Eesti meistrivõistlused vene kabes peetakse 10.–12. detsembrini. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, ajakontroll 1 tund partii lõpuni. Hiljemalt 10 minutit enne iga vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, arvestades, et 4. laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima selles laudade järjestuses, nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.3. Eesti noorte karikavõistlused klubidele vene kabes 3. aprillil. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1985 ja hiljem. Igast klubist võib osaleda kuni 2 võistkonda. Süsteem ja ajakontroll oleneb võistkondade arvust.

4.3.4. Eesti noorte karikavõistlused klubidele rahvusvahelises kabes 4. aprillil. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1985 ja hiljem. Igast klubist võib osaleda kuni 2 võistkonda. Süsteem ja ajakontroll oleneb võistkondade arvust.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab peakohtunik, konsulteerides kohtunikekogu ja võistkondade esindajatega.

6. Üldküsimused

6.1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni eriplaani alusel. Kirikabekomisjoni juhib Uno Plakk, Laane 12-3, Kuusalu, 74601, tel. 6072160.

6.2. Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile, kuid mõlemale mängijale peab jääma vähemalt 5 minutit partii lõpuni.

6.3. Kui üks finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.

6.4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on soovitatav loosida raaliga.

6.5. Kohtuniku ja võistkondade esindajate nõupidamisel viigilise tulemuse korral otsustab peakohtuniku hääl.

6.6. Eesti meistrivõistluste finaalturniiridel kadettidele ja vanematele ei tohi viiki leppida enne, kui on sooritatud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 15 käiku vene kabes.

Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023