Eesti 2007. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit

Eesti 2007. a. kabevõistluste üldjuhend kinnitati 21. novembril 2006 ja seda muudeti 5. oktoobril 2007 (rahvusvahelise kabe võistkondlike meistrivõistluste kuupäevade osas).


1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. Meistrivõistluste pingerea alusel lähetatakse võistlejad kõigile FMJD ja EDC ametlikele tiitlivõistlustele.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetu läbiviija on EKL poolt kinnitatud peakohtunik.

3. Võistluste korraldamise ja läbiviimise tingimused

Võistlustel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKLi korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile.

3.1. Punktiarvestus

EKLi võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmiseid kriteeriume:

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient (vastavalt mikromatši tulemusele (4:0, 3:1, 2:2, 1:3 või 0:4) korrutatakse vastase punktid teguriga 4, 3, 2, 1 või 0 ja summeeritakse)
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1.laual, 2.laual, naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine
d) suurem võidetud üksikpartiide arv

3.3. Esikoha jagamine Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Täiskasvanud

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline või 2 mikromatšiga järelmatš, kolme ja enama jagaja korral üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 15 min partiile + 5 s käigule, vene kabes 10 minutit partiile + 3 s käigule käigule – Fischeri süsteem) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe ajakontrolliga (vastavalt 5 min + 3 s käigule või 3 min + 2 s käigule) esimese võiduni või võitja selgumiseni.

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui matš (turniir) võitjat ei selgita, mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3 s käigule, vene kabes 3 min + 2 s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud, jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

Välkkabes peetakse kõikide auhinnalisete kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.

3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

3.3.3. Noortevõistlused

Pisikadetid, minikadetid ja kadetid: Esikoha jagamisel kahe võistleja vahel mängitakse kaks partiid, kolme ja enama jagaja korral üks ring kohe pärast turniiri ajakontrolliga 15 minutit partiile rahvusvahelises kabes ja 10 minutit partiile vene kabes. Kui ka siis pole meister selgunud, jätkatakse sama ajakontrolliga kuni esimese võiduni või kohtade selgumiseni.

Juuniorid: mängitakse 2-partiiline matš või üheringiline turniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui see meistrit ei selgita, siis jätkatakse lühendatud ajakontrolliga (15 minutit partiile rahvusvahelises ning 10 minutit partiile vene kabes) kuni esimese võiduni või võitja selgumiseni.

3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb, kui ei ole teisiti märgitud, korraldada ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.

3.5. Võistluste korraldamisega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks kroonides neile, kes ei ole EKLi liikmed või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2007. aasta liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud Õpilased, pensionärid
Eesti MV (100) 70 (100) 35 (70)
Eesti MV (64) 70 (100) 35 (70)
Eesti MV esiliiga (100) 50 (70) 35 (50)
Eesti MV kiirkabes (100, 64) 35 (50) 15 (35)
Eesti võistkondlikud MV (100, 64) 0 (200) 0 (200)
Eesti meistrivõistlused välkkabes 25 (35) 10 (15)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401). Selgituses tuleb ära märkida, kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi rahalisest olukorrast.

3.8. Võistlustel osalemise kord

EKLi ametlikel võistlustel tohivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendi punktis 3.6.

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00., v.a. rahvusvahelise kabe meeste finaalturniir, mille algus esimesel päeval on kell 16.00 ning juunioride finaalturniirid ja võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 5 ja 6 võistkonna korral, mille algus on kell 16.00.

3.9. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.10. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL direktorile. Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks, vt. punkti 3.6.

Võistkondlikest meistrivõistlustest osavõtust registreerimisel tuleb tasuda kautsjon 500 krooni, mis tagastatakse võistlusest osavõtnud võistkondadele pärast võistlusi.

4. Võistluste ajad ja osavõtjad

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.1. Eesti meeste meistrivõistluste kõrgliiga

1.–11. veebruar, 12 osavõtjat. Avamine 15.30; I voor 16.00

Kohta kõrgliigas omavad:

Eesti 2006. aasta meistrivõistluste alusel
Suurmeistrid
FMJD reitingutabeli (seisuga 1. oktoober 2006) alusel
Eesti 2007. aasta meistrivõistluste esiliiga turniirilt

Varud määratakse FMJD reitingutabeli (seisuga 1. jaanuar 2007) alusel.

Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 2 tundi 50 käigule, edasi 30 min partii lõpuni. 4 paremat pääsevad otse 2008. aasta kõrgliigasse. Vajadusel peetakse neljanda koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 15 minutit partiile + 5 s käigule kuni kohtade selgumiseni kohe pärast põhiturniiri lõppu.

4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele

3.–11. veebruar, 10 osavõtjat, ringsüsteem, ajakontroll 2 t 50 käigule, edasi 30 min partii lõpuni. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. 6 ja vähema osavõtja korral mängitakse kaks ringi. Vajaduse korral on peakohtunikul õigus võistlussüsteemi muuta.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele - poisid (sündinud 1988 või hiljem)

Poolfinaal: 21.–22. märts. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 30 min partii lõpuni mõlemale mängijale. 7 paremat pääsevad finaali ja selgitatakse varud. 7. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koht finaalis, selle saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir: 22.–25. märts. 8 osavõtjat, 1 ring ajakontrolliga 1 t 30 min 50 käigule ja edasi 30 min partii lõpuni. Kohta finaalis omab Priit Tänav. Eesti juunioride meister saab õiguse kaasa mängida 2008. a. meeste meistrivõistluste kõrgliigas, 2 paremat pääsevad otse 2008. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud (sündinud 1988 või hiljem)

Poolfinaal: 21.–22. märts. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 30 min partii lõpuni mõlemale mängijale. 6 paremat pääsevad finaali ja selgitatakse varud. 6. koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni. EKLi juhatusel on õigus määrata ühele võistlejale koha finaalis, selle saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniir: 22.–25. märts. 8 osavõtjat, 1 ring ajakontrolliga 1 t 30 min 50 käigule ja edasi 30 min partii lõpuni. Kohta finaalis omavad Kadi Veski ja Margit Viirma. 2 paremat pääsevad otse 2008. aasta juunioride meistrivõistluste finaali.

4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1991 või hiljem)

17.–18. veebruar. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1994 või hiljem)

11.–12. märts. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 1 tund partii lõpuni mõlemale vastasele. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.7. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1997 või hiljem)

14. jaanuar. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis. Täpse ajakontrolli (orienteeruvalt 25 minutit partiile) otsustab peakohtunik, pidades nõu kohaletulnud treeneritega. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.8. Eesti 2008. aasta meeste meistrivõistluste esiliiga

24.–25. november. Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 1 t partii lõpuni. 2008. aasta meistrivõistluste kõrgliigasse pääsevad umbes 6 paremat mängijat. See arv täpsustatakse enne võistlust, lähtudes sellest, et finaalturniir peetakse 12 osavõtjaga. Kohtade jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 10 min partiile kuni kohtade selgumiseni kohe pärast turniiri.

4.1.9. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

22. september. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 15 min + 5 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.1.10. Eesti meistrivõistlused välkkabes

12. mai. Ajakontroll 5 minutit partiile + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbes 11–15 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

19.–22. aprill. Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist ajakontrolliga 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.

4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

19.–22. aprill. Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis, mikromatšid 2 partiist ajakontrolliga 45 min + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel.

4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele (sündinud 1988 või hiljem)

1.–2. detsember. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 vooru ajakontrolliga 50 minutit partiile.

4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele (sündinud 1991 või hiljem)

Poolfinaal: 27. oktoober. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 28. oktoober. 6 osavõtjat, 1 ring ajakontrolliga 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele (sündinud 1994 või hiljem)

Poolfinaal: 29. september. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 15 min partiile. Finaali pääsevad 6 paremat. Vajadusel peetakse 6. koha selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 min partiile kuni kohtade selgumiseni.

Finaalturniir: 30. september. 6 osavõtjat, 1 ring ajakontrolliga 30 min partiile. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.6. Eesti esivõistlused pisikadettidele (sündinud 1997 või hiljem)

13. jaanuar. Mängitakse šveitsi süsteemis 7–9 vooru ajakontrolliga 20 minutit partiile. Voorude arvu otsustab peakohtunik, pidades nõu kohaletulnud treeneritega. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes

23. september. Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 10 min + 3 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Esikoha jagamise korral peetakse järelvõistlus kohe pärast turniiri.

4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

13. mai. Ajakontroll on 3 min partiile + 2 s käigule (Fischeri süsteem). Osavõtuõigus on vähemalt I järgu mängijatel. Mängitakse umbes 13–20 vooru. Täpne võistlussüsteem otsustatakse kohapeal. Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga.

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

Võistkondlikel meistrivõistlustel täiskasvanutele tuleb registreerimisel tasuda kautsjon 500 krooni EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401).

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes 4 või vähem või vene kabes 8 või vähem võistkonda, korraldatakse võistlused kahe päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

2.–4. novembril 16.–18. novembril. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem). Hiljemalt 10 minutit enne iga vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses, nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.2. Eesti meistrivõistlused vene kabes

7.–9. detsembril. Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda. Võistkonnas on 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine. Igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat. Ajakontroll on 1 tund partii lõpuni. Hiljemalt 10 minutit enne iga vooru teatab võistkonna kapten, kes võistkonna liikmetest ja millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses, nagu ta oli esimeseks vooruks üles antud.

4.3.3. Eesti noorte karikavõistlused klubidele vene kabes

31. märts. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1988 või hiljem. Igast klubist on kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.

4.3.4. Eesti noorte karikavõistlused klubidele rahvusvahelises kabes

1. aprill. Võistkonnas on 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk) sünniaastaga 1988 ja hiljem. Igast klubist on kuni kaks võistkonda. Süsteem ja ajakontroll olenevad võistkondade arvust.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik, konsulteerides kohtunike kogu ja võistluste korraldajatega.

Kohtunikul puudub õigus turniiri jooksul pöörduda vaidlusküsimuste lahendamiseks võistkondade ja/või klubide esindajate poole. Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste kabeliidu juhatusele ja kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul pärast turniiri lõppu.

6. Üldiselt

  1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel erijuhendi järgi. Kirikabekomisjoni juhib Uno Plakk, Laane 12-3, Kuusalu 74601, tel. 6072160.
  2. Noortevõistlustel, kus ei ole määratud ajakontrolli, on peakohtunikul õigus määrata ajakontroll või panna kell mõnele venivale partiile sellise arvestusega, et mõlemale mängijale peab jääma vähemalt 5 minutit partii lõpuni.
  3. Kui üks finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
  4. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on soovitatav loosimiseks kasutada arvutit.
  5. Eesti meistrivõistlustel ei tohi viiki leppida enne, kui on sooritatud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 15 käiku vene kabes, vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabes tohib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
  6. Eesti 2008. aasta rahvusvahelise kabe meistrivõistluste finaalturniirile tohib juhatuse otsusega lubada kuni 2 mängijat. Need peavad olema selgunud enne esiliiga turniiri algust.
  7. Mobiiltelefonide kasutamine vooru ajal on keelatud ja võib kaasa tuua partii kaotuse.
  8. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.

Vaata ka


Üldjuhendid
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 - 2022 - 2023