Eesti Kabeliidu kohtunikekogu põhimäärus

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu kohtunikekogu põhimäärus

1. Käesoleva põhimääruse aluseks on Eesti Kabeliidu (edaspidi EKL) põhikiri.
2. EKL kohtunikekogu (edaspidi kohtunikekogu) on EKL juhatuse juurde moodustatud Eesti kabekohtunike tegevust juhtiv ja kabemängu määrustega tegelev organ.
3. Kohtunikekogu koosneb vähemalt kolmest liikmest, kelle nimetab EKL juhatus oma volituste kehtimise ajaks.
4. Kohtunikekogu valib enda seast esimehe, kelle kinnitab EKL juhatus. Muudatusi kohtunikekogu koosseisus teeb EKL juhatus kohtunikekogu esimehe ettepanekul.
5. Kohtunikekogu on otsustusvõimeline vähemalt 51% liikmete kohalolekul. Küsimuste otsustamisel püütakse jõuda konsensusele. Lahkarvamuste korral otsustatakse küsimused hääletusega, häälte võrdsuse korral otsustab esimehe hääl.
6. Kohtunikekogu ülesanded on:
6.1 tutvustada ametlikke mängu- ja võistlusreegleid ning nendesse tehtavaid täiendusi ja muudatusi, samuti korraldada vastavate dokumentide tõlkimist eesti keelde;
6.2 anda kabemääruste, -reeglite jm. tõlgendusi ja juhtnööre nende rakendamiseks, mis on kohustuslikud kõigil Eestis korraldatavatel EKL ja kabeklubide ametlikel võistlustel.
6.3 anda EKL juhatusele, tema liikmesorganisatsioonidele ja kabetajatele eksperthinnanguid mängureeglite ja muude rakendusküsimuste kohta;
6.4 nimetada EKL poolt korraldatavate võistluste peakohtunikud ja teha ettepanekuid kohtunike nimetamiseks teistele võistlustele;
6.5 läbi vaadata peakohtunike aruanded ning vajadusel anda hinnang nende tegevusele;
6.6 teha EKL juhatusele ettepanekuid käesoleva põhimääruse, samuti Eesti kabekohtuniku litsentsijuhendi täitmiseks ja muutmiseks;
6.7 korraldada üleriigilisi ja piirkondlikke kohtunike seminare;
6.8 määrata eksperdid kohtuniku litsentsi eksamite vastuvõtmiseks;
6.9 omistada Eesti kabekohtuniku nimetust ja kohtunike E- kuni B-litsentsi, teha ettepanekuid EKL juhatusele A-litsentsi omistamiseks;
6.10 välja anda litsentsitunnistusi;
6.11 pidada arvestust Eesti kabekohtunike ja nende tegevuse kohta;
6.12 lahendada võistluste käigus üleskerkinud mängureeglite, võistlusmääruste ning võistluste läbiviimisega seotud proteste ja vaidlusi.
7. Kohtunikekogu teeb aktiivset koostööd nii EKL teiste organitega kui teiste föderatsioonide ja organisatsioonidega, vajadusel näidates üles initsiatiivi esilekerkinud küsimuste lahendamisel.

EKL juhatus kinnitanud 24.05.2016