Kabekoodeks/Lisa1

Allikas: Kabeliit
KIRIKABE VÕISTLUSMÄÄRUSED (FMJD “64” direktsioon)
I Üldsätted
1.1 Kirikabes korraldatakse võistlusi
a) kirja teel
b) elektronpostiga
c) telefoni teel
1.2 Elektronposti ja telefoni teel korraldatavate võistluste tingimused määratakse kindlaks nende võistluste juhendites ja reglementides.
1.3 Võistlusi kirikabes korraldatakse:
vene kabes
vene kabes avakäikude ja algseisude loosimisega
64-ruudulises kabes (rahvusvaheline versioon).
1.4 Võistlusi kirikabes korraldatakse antud võistlusmääruste kohaselt.
1.5 Kirikabe on üks kabe mänguviise, kus käigud saadetakse posti teel ja mõtlemisaega arvestatakse päevades.
1.6 64-ruudulises kabes (rahvusvaheline versioon) korraldatakse võistlusi kirja teel rahvusvahelise kirikabe võistlusmääruste järgi.
1.7 FMJD "64" direktsiooni ametlikuks kirikabe võistlusi korraldavaks organisatsiooniks on FMJD "64" direktsiooni kirikabekomisjon.
1.8 Kirikabevõistlusi läbiviivad organisatsioonid kinnitavad võistlusjuhendi ja vajadusel võistluste reglemendi, määravad kohtuniku ning mängiva kohtunik-vanema (edaspidi turniirivanema) kinnitavad tulemused ja viivad läbi võitjate autasustamise.
1.9 Kohtunik kontrollib võistluse käiku, peab arvestust võistlustulemuste üle, fikseerib ajaületused, lahendab võistlusmääruste rikkumise pinnal tekkivaid konflikte võistlejate vahel, informeerib mängijaid tulemustest ja esitab korraldavale organisatsioonile teavet võistluste käigust ning lõpptulemustest.
1.10 Turniirivanem saab ja registreerib lõpetatud partiide protokollid, peab arvestust tulemuste üle ja informeerib osavõtjaid perioodiliselt turniiri käigust, võtab vastu otsuseid osavõtjate vahel tekkivate konfliktide lahendamisel ning informeerib kohtunikku turniiri käigust. Turniiri lõppedes esitab turniirivanem kohtunikule aruande.
Turniirivanema puudumisel täidab tema kohuseid kohtunik.
1.11 Võistlusmääruste eiramise korral on turniirivanemal õigus teha süüdlasele märkus, hoiatus, jätta ilma õigusest korralisele informatsioonile ning teha kohtunikule ettepanek rangema karistuse kohaldamiseks.
1.12 Karistuse määramisel tuleb märkida, milliseid konkreetseid võistlusmääruste punkte võistleja eiras.
1.13 Võistlejad on kohustatud teadma ja järgima võistlusmäärusi, mängima turniiri lõpuni, täitma turniirivanema, kohtuniku ja võistlusi korraldava organisatsiooni korraldusi ning järgima spordieetika põhimõtteid.
1.14 Mängitavas partiis lahkarvamuste tekkimisel on mängijal õigus pöörduda lahendi saamiseks turniirivanema poole, mitte laskudes poleemikasse vastasmängijaga. Turniirivanema otsusega mittenõustumisel võib mängija vaidlustada otsuse kohtunikule, kohtuniku otsusega mittenõustumisel - võistlust läbiviivale organisatsioonile. Otsuse edasikaebamise tähtaeg on mitte enam kui 10 päeva turniirivanema või kohtuniku otsuse kättesaamise päevast.
Võistlusi läbiviiva organisatsiooni otsus on lõplik.
1.15 Kogu turniiri kirjavahetuse on mängijad kohustatud säilitama ühe kalendrikuu jooksul pärast turniiri lõpptulemuste teadasaamist ning esitama kirjavahetust kohtunikule esimesel nõudmisel.
1.16 Turniiri mõjuva põhjuseta poolelijätmise korral on võistlust läbiviival organisatsioonil õigus karistada mängijat võistluskeeluga tähtajaga kuni 3 aastat.
II Käikude saatmine
2.1 Käigud saadetakse tavalisel või eripostkaardil või ümbrikus. Turniirivanem või kohtunik omavad õigust kohustada mängijat käike saatma ainult tähitud postiga.
Mängijal on õigus saata käike tähitud postiga, sel juhul on vastuse mittesaamisel korduskirja saatmine tähitult kohustuslik.
2.2 Käikude kirjutamisel on nõutav täisnotatsioon, näiteks a1-b2, täht ‘e’ tuleb kirjutada ‘E’. Käik, mis on kirjutatud lühinotatsioonis, loetakse võimatuks.
2.3 Kiri järjekordse käiguga peab sisaldama tervituse, turniiri tähise, vastaselt saadud viimase käigu (käikude) korduse, vastuvõetud variandi või selle osa, oma vastukäigu (käigud) ning võimalusel pakutava variandi (variandid), kolm kuupäeva, mõlema mängija poolt kulutatud mõtlemisaegade summa, allkirja ning saatja aadressi.
2.4 Mängijad on kohustatud vastama vastase sundkäikudele (valikuvõimaluseta löömine või kabendi ainus võimalik käik, ka juhul, kui ülejäänud kabendid ei oma käiguvõimalust) oma vastukäiguga.
2.5 Käigud tuleb kirjutada selgelt loetavalt, parandused ei ole lubatud. Vajadusel tuleb ebaõigesti kirjutatud käik maha kriipsutada, asendada see õige käiguga ja kinnitada allkirjaga.
2.6 Keelatud on avaldada seisu hinnangut ja lisada kommentaare partiile enne selle lõppemist.
2.7 Pakutava variandi puhul tuleb näidata “Kui ...., siis ...” või “Pakun varianti ...”. Mitme variandi pakkumisel tuleb iga variant näidata eraldi, näit. variant A(I), variant B(II) jne.
2.8 Saadetud käik (käigud), vastuvõetud variant (või pakutud variandi vastuvõetud osa) loetakse sooritatuks ning selle muutmiseks pole võimalust. On keelatud anda nõusolekut sooritatud käigu või vastuvõetud variandi (või selle osa) muutmiseks.
2.9 Kui käik (käigud), vastuvõetud variant (või selle osa) ei ole korratud, kui seda on tehtud mittetäielikult või ebaõigesti ning mitteloetavalt, teatab mängija sellest vastasele 3 päeva jooksul (need päevad ei lähe tema mõtlemisaja arvestusse) ning ei saada oma vastukäiku enne paranduse saamist.
2.10 Käik, mis ei vasta mängureeglitele, loetakse võimatuks. Kui näidatud väljadel kabend omab ainsa võimaliku käigu, saaja näitab seda ja vastab käiguga. Kui näidatud kabend omab mitut käiku või sellega pole võimalik käiku sooritada, või näidatud väljal pole kabendit, teeb käigu saatja uue käigu, kusjuures tema mõtlemisajale lisatakse käigu asendamiseks kulutatud aeg.
2.11 Mängu viivitusel, mis on seotud vigaste käikude asendamisega vastavalt 2.9 ja 2.10 all toodud juhtudel, lisatakse mängijale 6 trahvipäeva sõltumata vigade arvust ühes kirjas. Trahvi määramisel tuleb ära näidata ka põhjus (põhjused) mille eest see määrati. :Kui päevade lisamist ei ole toimunud esimeses vastuskirjas, kaob selleks hiljem õigus.
2.12 Kui pakutud variandis on võimatu või mitteloetav käik, loetakse variant kehtivaks nimetatud käiguni. Viga pakutud variandis ei too endaga kaasa trahvipäevade arvestamist.
2.13 Variant või selle osa loetakse vastuvõetuks esimese vastuvõtja poolt näidatud võistlusmäärustele mittevastava käiguni. Kui see on võimatu käik, siis selle parandamine toimub vastavalt 2.10 all toodud juhistele, trahvi lisamine aga vastavalt punktile 2.11
2.14 Viga käikude numeratsioonis ei too endaga kaasamängu peatamist, kuid mängija peab sellest vastasele teatama ning viimane peab järgnevas vastuses kordama neid käike õige käikude numeratsiooniga.
III Mõtlemisaeg
3.1 Iga 10 käigu sooritamiseks antakse mängijale 50 päeva kogunud ajareservi kasutamise õigusega. Kirja saamise ja saatmise kuupäeva kokkulangemisel mõtlemisaega ei arvestata. Igas kirjas peab mängija murruga näitama kulutatud aega: lugejas valgete, nimetajas mustade aega. Samuti peab mängija märkima igale kirjale kolm kuupäeva.
Esimene on vastase poolt saadetud kirjale löödud saatekoha postitempli kuupäev. Kui see ei lange kokku vastase poolt märgitud kuupäevaga, siis mõtlemispäevade summa korrigeeritakse mängija vastusel. Kui mängija järjekordses vastuses vastase aega ei parandanud, kaotab ta selleks edaspidi õiguse. Saatekoha postitempli puudumisel saadud kirjal korratakse vastase poolt näidatud kirja saatmise kuupäeva.
Teine kuupäev – vastaselt kirja saamise postitempli kuupäev. Selle puudumisel näidatakse faktilise kättesaamise kuupäev.
Kolmas kuupäev – oma vastuse saatmise kuupäev.
Tähitud kirja saatmise kuupäevaks loetakse tähtsaadetise kviitungil näidatud kuupäev.
3.2 Kui mängija alustas mängu turniiri alguspäeval või enne seda, siis esimesele käigule aega ei arvestada. Kui mängija sai stardilehe hiljem turniiri alguspäevast alustatakse ajaarvestust stardilehe kättesaamisele järgnevast päevast.
Kui mängija sai kirja turniiri lõpupäeval (stardilehe järgi) või hiljem, siis edaspidi talle aega ei arvestada. Ta võib ka partnerile mitte vastata, välja arvatud juhud, kui talle tehti viigipakkumine, mille ta vastu võtab või kui otsustab alistuda.
3.3 Kui vastane ei näidanud kolme kuupäeva või summaarset mõtlemisaega, mängija osundab sellele. Järjekordses vastukirjas peab vastane sel juhul antud vastuse kolme kuupäeva kõrval näitama ka eelmise kirja kolme kuupäeva. Kui mängija ei näita vastuse saamise kuupäeva, arvutatakse see välja kirjade keskmise teeloleku aja järgi mängijate vahel.
Taoliste vigade kordumisel võib vastane lisada 6 trahvipäeva iga järgmise rikkumise korral. Järjekordses kirjas trahvipäevade mittelisamisel edaspidine õigus selleks puudub.
3.4 Kui mängija ei saa partnerilt vastust, peab ta kordama oma käiku (käike, aga kui oli pakutud variant või variante, siis ka neid) tähitud kirjaga 30 päeva pärast, kui nad elavad ühes riigis ja 60 päeva pärast, kui nad elavad eri riikides. Tähitud kirjas on kohustuslik lisaks korduse kuupäevale näidata ka eelmise kirja kolm kuupäeva ja summaarne mõtlemisaeg. Tähitud kirjaga viivitamise aeg lisatakse mõtlemisajale.
Mängija, kes ei ole saanud partnerilt avakäiku, on kohustatud talle saatma tähitud kirjaga järelepärimise 30 päeva pärast turniiri alguspäeva või 60 päeva möödudes, kui nad elavad eri riikides.
3.5 Mõtlemisaeg loetakse ületatuks, kui 10-le või vähemale käigule on kulutatud üle 50 päeva, 20-le või vähemale käigule üle 100 päeva jne.
Kui mängija järjekordses kirjas pakkus varianti, siis ajaületuse selgitamisel variandi käike peale kohustuslike käikude ei arvestata.
3.6 Ajaületusest teatab mängija oma partnerile tähitud kirjaga seejuures vastukäike saatmata, kohtunikule saadab ta kõik partnerilt ajaületuse momendini saadud kirjad, tähitud kirjade kviitungid, partiiprotokolli oma järjekordse(te) käiguga (käikudega) ja mõtlemisaegade graafiku. Kohtuniku otsuseni mäng peatatakse. Partneri ajaületusest teatab mängija samuti turniirivanemale.
Ajagraafiku näidis:
valged Tamm aeg käik NR käik mustad Kask aeg
saadud saadetud käigule kokku valge must saadud saadetud käigule kokku
01.03 03.03 2 2 c3-b4 1 f6-g5 12.03 15.03 3 3
22.03 26.03 4 6 b2-c3 2 g5-h4 10.04 11.04 1 4
jne
3.7 Kohtunik vaatab läbi saadetud materjalid ja ajaületuse olemasolul fikseerib ajaületanule kaotuse. Kui kohtunik tuvastab, et ajaületust ei ole, saadab ta mängijale sellekohase teate koos ajaületuse taotlejalt saadud käikudega ja määrab viimasele 6 päeva trahvi mängu kinnipidamise eest.
Kui ajaületuse materjalid on poolikud, võib kohtunik mitte fikseerida ajaületust, kohustades süüdistatavat mängu jätkama.
Otsuse teatab kohtunik turniirivanemale.
3.8 Kui mängija saab partnerilt teate ajaületusest, siis sellega mittenõustumisel peab ta 10 päeva jooksul saatma kohtunikule põhjendatud protesti ja materjalid, mis on ära toodud punktis 3.6. Protesti mittesaamist võib kohtunik tõlgendada kui ajaületusega nõustumist. Protesti kohta saadab kohtunik vastused mõlemale mängijale ja turniirivanemale.
IV Vaheajad mängus
4.1 Kuni aastase kestvusega turniiril on osavõtjail õigus võtta üks vaheaeg kestvusega kuni 30 päeva üheaegselt kõigis partiides.
4.2 Vaheajast (enne selle algust) teatatakse tähitud kirjaga kõigile mängijaile, kellega partii(d) ei ole lõpetatud ning turniirivanemale. Vaheaega ei lülitata osapoolte mõtlemisaja arvestusse. Kui kellelegi partneritest teatati vaheajast hilinemisega, siis vaheaja alguseks arvestatakse sellest teatamise kuupäev (postitempli järgi). Kui kellelegi partneritest vaheajast ei ole teatatud, siis omavahelise partiis (partiides) vaheaega ei arvestata.
4.3 Vaheajast tuleb teatada vormi “võtan vaheaja ... (kuupäevad)” kohaselt, selleks ei tohi kasutada teistsuguseid teabevorme. Vaheaega lülitatakse nii esimene kui viimane näidatud kuupäev. Näiteks mängija teatas – võtan vaheaja 10. oktoobrist 1997.a. kuni 25. oktoobrini 1997.a., siis see tähendab, et ta võttis vaheaja 16 päevaks.
Kui partneri käik on saadud enne vaheaja algust, vastus aga saadetakse pärast vaheaja lõppu siis ajaarvestuses arvatakse vaheaeg välja. Kui eelnevalt toodud näites saadi vastus 8. oktoobril ja sellele vastati 27.oktoobril, siis mõtlemisajaks arvestatakse (27-8) –16 = 3 päeva.
Kui käigud on saadud enne vaheaja algust ja neile vastatakse vaheajal, lähevad mõtlemisaja arvestusse päevad vaheaja alguseni.. :Meie näites: käigud saadi 8. oktoobril ning vastati 20. oktoobril, mõtlemisajale lisatakse 9-8=1 päev.
Kui käigud on saadud vaheajal ja neile vastatakse pärast vaheaja lõppu, lähevad mõtlemisaja arvestusse päevad pärast vaheaja lõppu. Meie näites: käigud on saadud 10 oktoobril, vastus saadeti 26 oktoobril mõtlemisajale lisatakse 26-25=1 päev.
4.4 Kui mängija oma vaheajal saadab partnerile käigu, siis mõtlemisaega ei arvestata ja vaheaeg ei katke.
4.5 Erandjuhtudel (ootamatu haigestumine, loodusõnnetus jne.) võib kohtunik mängija avalduse põhjal arvestada vaheaega, mis on välja kuulutatud pärast selle algust, samuti võimaldada mängijale pikemat vaheaega punkt 4.1 tingimustest.
V Tulemuste arvestamine, lõpetamata partiide hindamine
5.1 Partii lõppemisel saadavad osapooled turniirivanemale partiiprotokolli koos järgmise vastusega, kui aga mängud turniirivanemaga on lõppenud, siis mitte hiljem kui 15 päeva pärast partii lõppu. Selle nõude mittetäitmisel võib neid ilma jätta jooksvast informatsioonist. Partiiprotokoll koostatakse lühinotatsioonis (1. cd4 fg5 2 dc5 bd4 3. Ec5 jne.) eraldi lehel formaadis 70x210 mm ühel küljel, vajadusel jätkatakse teisel küljel. Iga partiiprotokoll peab sisaldama turniiri numbri (šifri) mängijate nimed, partii notatsiooni, tulemuse, mängija allkirja ja ärasaatmise kuupäeva.
On lubatud saata partiiprotokolle mistahes formaadis trükitud blanketil.
5.2 Mitte hiljem, kui 10 päeva pärast stardilehel näidatud turniiri lõpetamise kuupäeva peavad mängijad kohtunikule saatma otsustamiseks lõpetamata partiide protokollid, lisades neile lõppseisu diagrammi, seisu hinnangu koos prognoositava tulemusega.
5.3 Turniirilt välja langenud mängijate lõpetatud partiid võib kohtuniku otsusel jätta jõusse. Sel juhul võib lõpetamata partiid väljalangejale arvestada kaotuseks või korraldada nende otsustamine. Kohtunik võib mäljalangenud mängija tulemused annulleerida.
5.4 Pooleliolevate seisude prognoositavate tulemuste kokkulangemisel fikseeritakse pakutav tulemus, kui see ei erine objektiivsest seisu hinnangust.
5.5 Otsustamisel kasutatakse mängijate poolt saadetud analüüse, ainult ühe mängija poolt saadetud analüüsi korral võetakse see aluseks. Analüüside puudumisel või nende ekslikkusel ning argumentide puudulikkusel langetab otsustamise tulemuse kohtunik. :Otsustamine peab olema lõpetatud kuuajalise tähtaja jooksul arvates mängijatelt analüüside saamisest ning prognoositava tulemuse mitteühtimisel kohtuniku otsusega sellest teatatud mängijale.
5.6 Otsustamise tulemusi on mängijal õigus vaidlustada 10 päeva jooksul arvates nende kättesaamise päevast.
Võistlejad, kes ei saatnud õigeaegselt analüüse, kaotavad tulemuse vaidlustamiseõiguse.
5.7 Võistlusi korraldaval organisatsioonil on lõpliku otsuse õigus.
5.8 Kui mõlemad mängijad ei saada partiiprotokolle, siis turniiritabelisse märgitakse neile “miinus”, arvestatakse aga kaotusena tulemuste selgitamisel ja klassifikatsioonis.
5.9 Osavõtja, kes jätab saatmata kasvõi ühe partiiprotokolli, võib jätta ilma tulemuste informatsioonist.
Mängureeglite tõlgendamine ja kasutamine.
Kahtluste tekkimisel käesolevate määruste tõlgendamisel või kasutamisel võib ametlikke selgitusi anda ainult FMJD '64' direktsiooni kirikabekomisjon.

Määrused on kinnitatud FMJD '64' direktsiooni kirikabekomisjoni istungil 19.05.1999. a.